Progetiigri tunnikava: Mesilinnud

Tunni teema: Mesilinnud

Õppeaine ja -valdkond: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, muusika.
Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus, 6-7 aastased lapsed.

Tunni kestvus: 45 minutit.

Tase: Sihtrühmaks on koolieelikud. Noorematele lastele saab tunnikava erinevad tegevused jagada osadena laiali nädala peale.

Autor: Gerli Lehe


Tunni eesmärgid:
Laps oskab kirjeldada mesilinnu välimust, tema elupaika, eluviisi. Laps teab mesilindude kasulikkust ja vajalikkust inimestele.

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Tunni läbiviimisel on lõimitud tihedalt omavahel järgmised ainevaldkonnad nagu:

 • Mina ja keskkond- laps viib lõpule alustatud tegevuse, üritab tegutseda sihipäraselt, organiseerib, oskab teistega arvestada ja teeb koostööd teiste lastega. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses. Laps oskab kirjeldada mesilinnu välimust, tema elupaika, eluviisi. Teab mesilindude kasulikkust ja vajalikkust inimestele.
 • Keel ja kõne- laps reguleerib oma emotsioone, käitumist, kasutades kõnet, saab aru ülesandest sõnalise juhendamise järgi. Järgib reegleid, loob uusi seoseid. Suhtleb eakaaslastega arutlevas dialoogis.
 • Matemaatika- teab ja kasutab tähti, numbreid, sümboleid, teeb lihtsamaid matemaatilisi tehteid. Mõistab arvude rida 12ni, liidab ja lahutab 12 piires, tunneb ja kasutab sümboleid (+. -), orienteerub paberil.
 • Muusika- Väljendab ennast loovalt liikumise kaudu, näitab üles loomingulist initsiatiivi.

Õpitulemused: Laps õpib programmeerima Bee-Bott´i enda poolt soovitud suunas, laps õpib tegema koostööd teiste lastega ja sõnalise juhendamise järgi täitma etteantud ülesandeid. Laps oskab kirjeldada mesilinnu välimust, tema elupaika, eluviisi ning teab mesilindude kasulikkust ja vajalikkust inimestele. Laps teab ja kasutab tähti, numbreid, sümboleid, teeb lihtsamaid matemaatilisi tehteid. Mõistab arvude rida 12ni, liidab ja lahutab 12 piires, tunneb ja kasutab sümboleid (+. -), orienteerub paberil. Väljendab ennast loovalt liikumise kaudu, näitab üles loomingulist initsiatiivi.

Mõisted: „mesilind“, „mesilaspere“, „õietolm“, „nektar“, „korjepaik“, „mesitaru“, „tolmlemine“.

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Lastele on nädalateemaga seotult rääkinud eelnevalt putukatest, nende välimusest, eluviisist.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpetaja valmistab ette loovliikumise põhimõtteid järgides väikese liikumiskava, mis tutvustab mesilaste keha (tiivad, tundlad, keha, silmad, astel, jalad). Õpetaja meisterdab kas üksi või koos lastega paberist lilled (olenevalt laste arvust tunnis). Vaja läheb Bee-Botte (laetult), printida laulusõnad. “Mesimumm” Muusika: Meeta Teri. Koostanud: S. Ots. Kasutasin laulu esimest kahte rida. “Summ-summ, väike mesimumm lendab õielt õiele, korjab mett ta endale ja siis koju, summ-summ-summ”.

Vaja läheb Bee-boti läbipaistvat taskutega alusmatti, numbrikaarte, tähekaarte ja tehtekaarte (12 piires), välja tuleb mõelda sõnapaar, mille lapsed õigesti arvutatud tehete kinnituseks kokku saavad, näiteks „korjepaiga tants“ või „mesilaspere“ või „mesilaskärg“, midagi sellist mida lapsed saaksid füüsiliselt järgi teha. Näitlikustamiseks lisatud pilt 1. põhiosa kirjelduse juures.

Õpetaja valmistab alusmati, värvides põhja ja mesilastaru, kleepides lilled alusele ja mõõtes välja Bee-boti lennuraja, vaata pilti nr 2. põhiosa kirjelduse juures. Õpetaja trükib paberile tarkuseterad ja paneb purki: Mesilased tantsivad leides korjepaiga, talvel mesilased magavad, mesilased korjavad õietolmu ja tolmeldavad taimi, mesilased söövad õietolmu ja nektarit, mesilasperes elab emamesilane koos leskede ja töömesilastega.

Õpetaja valmistab ette paberile väited, mis käivad mesilaste kohta ja prindib ning asetab purgi sisse. Õpetaja hangib saia ja mett, et lastele pakkuda tunni lõpuks meesaia.

Tundi on hea läbi viia kohas, kus on piisavalt ruumi kõigile lastele maas istumiseks nii saab ennetada Bee-bott´ide maha kukkumist.

Tunni I osa (10min)

 • Sissejuhatus
 • Tähelepanu haaramine
 • Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)
 • Eelteadmiste väljaselgitamine, vajaminevate teadmiste kordamine

Tunni I osa täpsed juhised asuvad siin Sissejuhatus

Tunni II osa (30 min)

 • põhiosa

Tunni põhiosa täpsed juhised asuvad siin Põhiosa

Tunni III osa (5 min)

 • Lõpetav osa
 • Tunni kokkuvõte/eesmärgi saavutuse kontroll
 • Tagasiside/reflektsioon

Tunni lõpetava osa täpsed juhised asuvad siin Lõpetav osa

Kasutatud kirjandus

Lana-Maria Peterson, Mudilaste muusika “Õunake”, 3/2002 “Mesimumm”.  Meeta Teri. S. Ots. (koost.), lk 8.

Materjali koostamisel on lähtutud Creative Commons sisulitsentsi tingimustest CC-BY-NC-SA 4.0

Tunnikava on valminud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

indexindexkindexll